Deficit biotinidázy

 Základní informace a praktické pokyny

Nález při novorozeneckém screeningu: snížená aktivita biotinidázy
Vyhledávaná nemoc: deficit biotinidázy (deficit BTD)
Diferenciální diagnóza: deficit biotinidázy
Popis stavu: Deficit biotinidázy je způsobený sníženou aktivitou enzymu biotinidáza, který se účastní recyklace biotinu (vitamín H). Biotin je v organismu zapojen do metabolismu tuků, cukrů i bílkovin. Nedostatek biotinu vede k postižení funkce mitochondriálních karboxyláz.

Postup při pozitivním nálezu

· Kontaktujte rodinu, sdělte výsledek novorozeneckého screeningu.

· Vyšetřete novorozence (pátrejte po možných klinických projevech nemoci, jako jsou poruchy tonusu, křeče, poruchy vědomí). Novorozenci s deficitem biotinidázy bývají obvykle klinicky asymptomatičtí.

· Sdělte nálezy u pacienta pracovišti, které Vás kontaktovalo, a domluvte další postup (vyšetření aktivity biotinidázy v séru s načasováním podle klinického stavu a nálezu v novorozeneckém screeningu - v ambulanci PLDD/specializovaného pracoviště nebo za hospitalizace).

Potvrzení diagnózy: Nález snížené aktivity biotinidázy v séru podpoří podezření na diagnózu deficitu biotinidázy. Diagnóza je potvrzena analýzou mutací v genu pro biotinidázu.

Klinická prognóza: Při včasné správně vedené léčbě u pacientů s deficitem biotinidázy bývá psychomotorický vývoj normální a neobjevují se klinické symptomy. Léčba biotinem je v současnosti doporučována pro všechny pacienty s deficitem biotinidázy.

Informování rodiny (formou otázek a odpovědí pro rodiče):

1. Co je deficit biotinidázy?

Deficit biotinidázy je onemocnění způsobené poruchou enzymu biotinidáza, který se účastní recyklace biotinu (vitamín H). Biotin je v organismu zapojen do metabolismu tuků, cukrů i bílkovin. Klinické příznaky do značné míry závisejí na stupni zbytkové enzymové aktivity a mohou se projevit v jakémkoliv věku. U neléčených pacientů se nejčastěji začínají objevovat v kojeneckém období. Symptomy mohou být intermitentní a vyskytovat se pouze při zátěžových situacích organismu (např. během infekčních onemocnění). Mohou se objevit příznaky neurologické (křeče, hypotonie, ataxie, psychomotorická retardace), kožní (seborhoická dermatitida, alopecie), oční (nejčastěji atrofie optiku, keratokonjunktivitida, zúžení zorného pole), poruchy dýchání, neprospívání, zvracení, průjem, opakované infekty.

2. Jak a kdy můžeme zjistit, jestli naše dítě má deficit biotinidázy?

Screeningové vyšetření na deficit biotinidázy se vyznačuje i výskytem tzv. falešně pozitivních nálezů, tedy situací, kdy se při následných vyšetřeních deficit biotinidázy neprokáže. Screeningové vyšetření se bude opakovat a budou uskutečněny další testy, aby se zjistilo, jestli Vaše dítě má nebo nemá deficit biotinidázy. Pokud se deficit biotinidázy potvrdí, bude zahájena léčba podáváním biotinu.

3. Jak získalo mé dítě deficit biotinidázy?

Deficit biotinidázy je autozomálně recesivní dědičná nemoc. Pokud má Vaše dítě deficit biotinidázy, zdědilo vlohu pro nemoc jak od matky, tak od otce. Rodiče jsou zpravidla zdrávi, protože mimo vlohu pro onemocnění nesou ještě vlohu pro normální funkci příslušného enzymu, takže nemocí netrpí. Velmi vzácně by mohlo dojít k situaci, že někdo z rodičů trpí pozdní mírnou formou nemoci, která se u něj zatím neprojevila, pak i on získal tuto vlohu od každého ze svých rodičů.

4. Co to znamená pro mé dítě? Jak vypadá léčba? Funguje?

Pokud Vaše dítě má deficit biotinidázy, bude trvale léčeno podáváním biotinu. Včasná a trvalá léčba s vysokou pravděpodobností zabrání rozvoji klinických příznaků.

5. Co mé ostatní/budoucí děti?

Protože deficit biotinidázy je dědičná nemoc, je nezbytné nechat vyšetřit Vaše ostatní děti. U dětí stejného otce a matky je riziko stejné nemoci 1/4 (25%). Vaše ostatní děti mohou vypadat zdravě a přesto mít tuto poruchu. Pokud nebyly vyšetřené novorozeneckým screeningem jako novorozenci, měly by absolvovat diagnostické testy. Při jakýchkoliv pochybnostech se poraďte s Vaším ošetřujícím lékařem. Pro každé další těhotenství existuje riziko 25%, že se narodí dítě s deficitem biotinidázy.

Podrobnější informace o nemoci

(BTD DEFICIENCY; MULTIPLE CARBOXYLASE DEFICIENCY, LATE ONSET; MULTIPLE CARBOXYLASE DEFICIENCY, JUVENILE ONSET)

Klasifikace: organická acidémie

Dědičnost: Autozomálně recesivní

Incidence: 1 : 60 000 narozených

Etnicita: 0

Gen & Lokalizace: BTD gene, 3p25

Prevalentní mutace: c.98_104delGCGGCTGinsTCC (u 50% symptomatických dětí), c.1612C>T (exon 4, p.R538C), c.1368A>C (exon 4, p.Q456H), c.511G>A (exon 4, p.A171T), c.1330G>C (exon 4, p.D444H); u genotypu c.[1330G>C]+[1330G>C] je nejasná patogenita

Genetické informace: OMIM # *253260

Informace o onemocnění

Nástup symptomů: Průměrně ve 3 měsících věku, ale symptomy se mohou projevit od 12 dnů života kdykoliv během života. Jsou popisováni i pacienti, kteří nikdy klinické příznaky neměli.

Symptomy: Výskyt a tíže symptomů jsou ve vztahu ke stupni reziduální enzymové aktivity. U pacientů s hlubokým deficitem je větší pravděpodobnost vývoje časných symptomů, které zahrnují křeče, hypotonii, laryngeální stridor, ztrátu sluchu, atrofii optiku, kožní rash a alopecii. Ketoacidóza a organická acidurie mohou být těžké a vést k úmrtí. Pacienti s parciálním deficitem aktivity nemusí mít nikdy symptomy, zvláště pokud se nedostanou do zátěžové situace, nicméně léčba je doporučována.

Fyzikální vyšetření: Bez specifické dysmorfie. Alopecie a kožní leze jsou variabilní a jsou rezistentní na konvenční terapii.

Léčba: Biotin pro pacienty s parciálním i hlubokým deficitem. Biotin, někdy nazývaný vitamin H, je důležitý vitamín rozpustný ve vodě.

Průběh onemocnění bez léčby: U některých dětí se může vyvinout život ohrožující ketoacidóza i v novorozeneckém období. U jiných je poškození pozvolné, se ztrátou sluchu, atrofií optiku, seborhoickou dermatitidou, spastickou diplegií a mentální retardací spíše než akutní dekompenzací a acidózou. Léčba obvykle neodstraní neurologické, zrakové nebo sluchové poškození, které se již vyskytlo.

Průběh onemocnění s léčbou: U pacientů, kteří biotin užívají, zůstává vývoj normální. U pacientů s nedostatečnou kompliancí se objevuje různý stupeň poškození závisející na věku a tíži enzymového deficitu. Pacienti s parciálním deficitem mohou zůstat normální, i když kompliance je nedostatečná.

Metabolické informace

Enzym a lokalizace: Enzym biotinidáza štěpí biocytin na biotin a lysin. Biotin nemůže být v těle recyklován a pro tyto pacienty se stává esenciální látkou.

Profil v novorozeneckém screeningu: Snížená aktivita enzymu při stanovení aktivity biotinidázy s fluorescenčním substrátem.

Prenatální diagnostika: DNA mutační analýzou v případě, že jsou známy familiární patogenní mutace; případně enzymatickými metodami. Indikace prenatální diagnostiky je však sporná, protože jde o léčitelné onemocnění.

Různé informace: Průkaz snížené aktivity biotinidázy v séru podpoří podezření na diagnózu deficitu biotinidázy. Diagnóza je potvrzena analýzou mutací v genu pro biotinidázu.

Literatura:

1. http://oregon.gov/DHS/ph/nbs/docs/biotinidase.pdf

2. GeneReviews®: Biotinidase Deficiency (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1322/)

3. http://ghr.nlm.nih.gov/condition/biotinidase-deficiency

-ek-